سیستم تمرینیhit

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه تربیت بدنی: سیستم تمرینی hit در زمینه چربی سوزی  و کاهش ورزن توصیه های زیادی توسط مربیان و متخصصان در دسترس میباشد ولی بی شک کمتر برنامه ای قابل مقایسه با  سیستم تمرینیhit میباشد  هیت نوعی سیستم تمرینی با هدف تخلیه کامل گلیکوژن و ورود بدن […]

ادامه خبر