همایش و کارگاه

ادامه

بسته های آموزشی

ادامه

دوره های آموزشی

ادامه

مرکز آموزش های آنلاین پرسپولیس

پیشرو در ارائه آموزش های نوین الکترونیکی به صورت آنلاین همزمان در زمینه های تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی