روانشناسی فوتبال در سنین پایه

پرداختن به فوتبال معمولاً در سنين نوجواني حدوداً 6 سالگي و اغلب با شركت در فعاليت هاي فوق برنامه يا بازي در مدارس فوتبال شروع مي شود. در اين مراحل آغازين، اهداف روان شناسان ورزشي شامل فعاليت هاي زير است: شناسايي، انتخاب و ارتقاي استعدا دهاي بالقوه، و تهيه و به كا رگيري ابزارهاي مداخلات رواني براي موقعي ت هاي مختلف ,   كنترل سطوح برانگيختگي، اعتماد به نفس بالا، تمركز جدي بر كار و ظرفيت بالاي مواجهه با شكست اشاره كرد.

ادامه خبر