کارگاه آموزشی ایجنت نقل و انتقال بازیکن فوتبال

بی تردید حوزه فوتبال در دنیای امروزعلاوه بر یک ورزش و فرهنگ فراگیر ، به عنوان یک صنعت جهانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .

ادامه خبر