شرایط اولیه ایجنت شدن

در ایران افراد پس از قبولی در آزمون می توانند مجوز بگیرند اما سوال اینجاست چه کسانی می توانند برای گرفتن مجوز واسطه گری اقدام کنند و این نفرات چه شرایطی باید داشته باشند.

ادامه خبر