شناخت حقوق ورزشی

شناخت حقوق ورزشی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه تربیت بدنی :

منظورازحقوق ورزش چیست؟

منظور ما از حقوق ورزشي مجموعه مقرراتي است که برتمامي امور ورزش حاکم است اعم از ورزشکاران، مدیران فني،تماشاگران،مدیریتهای ستادی ورزش،پزشکان ورزشي، سازندگان لوازم ورزشي و فروشندگان لوازم ورزشي و بالاخره کارکنان سازمانهای ورزشي . این یک تعریف کلي است یعني مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش . به طورکلي در همه ی کشورهای دنیاورزش ازحمایتهای عمومي خاصي برخوردار است، چون اهداف ورزش درواقع تربیت نسل،برومندی،توانمندی،نشاط،سلامتي وبالاخره آماده سازی مهمترین رکن توسعه یعني انسان است و نباید ازجنبه های سیاسي و اقتصادی و اجتماعي آن به سادگي گذشت و به همین دلیل برای حمایت از این فعالیت و این نهاد،قوانین و امتیازات بسیار ویژه ایرادرنظرگرفته اند . منتها شکل اعطای این امتیازات متفاوت است؛گاهي به صورت قوانین صریح وگاهي به صورت ضمني وگاهي هم در قالب رویه های قضایي عملیات ورزش از این امتیازات برخوردار مي شود . ولي چون هدف ورزش به طورکلي درتمام دنیاهمین مباحثي است که عرض کردم،حکومتها هزینه ی آن را پرداخت مي کنند و حوادث ورزش را از شمول حوادثي که در کوچه و خیابان اتفاق مي افتد کاملاً جدا مي کنند؛ هر چند از لحاظ نتیجه یکي باشند . چون در اینجا اهداف دیگری مدّنظر است.

تعریف حقوق ورزشي

حقوق ورزش یا حقوق ورزشي یکي از گرایش های علم حقوق است که به برسي حوادث در ورزش مي پردازد. واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعي است وعملیات وفعالیت های ورزشي قهرماني جزئي از این مجموعه است. به طور کلي مي توان گفت که منظور از حوادث ورزشيتمامي جرائم وشبه جرائمي است که توسط ورزشکاران ،معلمین ،مربیان ،مدیران،تماشاگران وسازندگان وتولیدکنندگان لوازم وتجهیزات وامثال آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ورزش انجام مي گیرد.موضوع این وقایع ممکن است سلامتي ،جان،اموال ،حیثیت ،شرافت وسایر حقوق قانوني اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند.گستره کمي وکیفي موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار مي سازد وآنگاه که با دقت به جایگاه حیاتي واساسي ورزش درمیان سایر نهادهای اجتماعي توجه شود ضرورت آگاهي از محتوای این رشته برای نظام قضائي کشور وبه ویژ همه کساني که به نحوی در اداره امورورزش مداخله دارند روشن تر مي گردد

اهداف حقوق ورزش

موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتي است که در عرصه ورزش واقع مي شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد مي کند و شـرط اسـاسي خلاف قانون بودن آنهاست که با عناویني چون جرم،شبه جرم،خطای محـض،عـمد و غیر عمد طبقه بندی مي شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات مي نامند مطرح مي شود که این مجازاتها براساس نوع،شدت و …. جرایم متفاوت مي باشد . اما مي توان گفت که در حقوق ورزش هـدف بـالا بـردن آگـاهـي هـای حقوقي جامعه ورزش جلوگیری و کاهش حوادث ناشي از ورزش،تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش،ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشي،مطلع نمودن جامعه ورزش از پي آمدهای حقوقي تخلفات در ورزش حفظ نمودن سلامتي جسمي و رواني و حیثیتي ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریتهای ورزشي از مسئولیتهای قانوني،مي باشد.

جهت ثبت نام در دوره حقوق ورزشی به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir


درسنامه جناب آقای : حسام اشراقي