دوره آنلاین نرم افزارهای تخصصی ورزش

دوره آنلاین نرم افزارهای تخصصی ورزش

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیت بدنی

دوره آنلاین نرم افزارهای تخصصی ورزش ؛ مدیریت نرم افزارهای تخصصی ورزش است که در تیمهای مهندسی تولید و فروش نرم افزار در شرکتهای کامپیوتری بر اساس آموخته های خود می تواند انجام وظیفه کند. نرم افزارهای تخصصی ورزش میتواند سرپرستی و مدیریت تیم های فوتبال را به عهده بگیرد.

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین نرم افزارهای تخصصی ورزش به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir

 

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین نرم افزارهای تخصصی ورزش به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir