دوره آنلاین کارآفرینی ورزش

دوره آنلاین کارآفرینی ورزش

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیت بدنی

دوره آنلاین کارآفرینی ورزش ؛ با سطح تکمیلی شایستگی از حوزه خدمات ،گروه امور ورزشی و مالی و بازرگانی است که شامل کارهای: بررسی نحوه سازماندهی ورزشگاه ها و کسب و کار ورزشی، بررسی چگونگی اداره یک ورزشگاه ، شناسایی منابع جهت راه اندازی ورزشگاه کوچک و کسب وکار، تهیه طرح کسب وکار، شناسایی بنگاه های اجتماعی است.

جهت ثبت نام در دوره آنلاین کارآفرینی ورزش به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir

 

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین کارآفرینی ورزش به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir