دوره آنلاین نقد ورزشی

دوره آنلاین نقد ورزشی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیت بدنی

همانطور كه يك ورزشكار نمي تواند هنر را نقد كند فرد نقاد ورزشي هم بايد داراي دانش در سطح موضوع مورد بحث در هر رشته ورزشي باشد.

اگر نقد همراه با ادله باشد باعث پيشرفت در عرصه ورزش خواهد شد و باعث مي شود كه انگيزش و حركت به سمت اصلاح امور بوجود آيد.

گاهي اوقات يك نقد غيرمنصفانه زندگي ورزشي يك ورزشكار را نابود مي كند و مي تواند او را براي هيشه از صحنه ورزش دور كند.

اگر به جواني كه به صورت حرفه اي، اتفاقي مثبت در زندگي ورزشي او افتاده با تمجيدهاي بيش از حد و يا بصورت نابجا اقدام به نقد كنيم باعث نابودي او مي شود و واقعيت اين است كه ابزار رسانه تمام مسايل ريز و درشت دنياي امروز را مي تواند تغيير يا بهبود بخشد