مدیریت باشگاه و مدرسه فوتبال

فوتبال، ورزشی پربرخورد بوده و برخورد هایی که امکان دارد از ناحیه سر و صورت بوجود آید مستلزم رسیدگی در زمان بسیار کوتاه است. پس تک تک ثانیه ها با ارزش بوده و آماده بودن پزشک در کنار زمین میتواند آرامش خاطری برای بازیکنان و والدینشان باشد.

ادامه خبر