ادامه خبر

آنالیز ومشخصات پست های مختلف بازیکنان فوتبال

آنالیز ومشخصات پست های مختلف بازیکنان فوتبال در روش سیستماتیک استعدادیابی بازی شناخت بازیکن خوب فوتیال در پست های مختلف بازی ، آزمون‌ها و آزمایش‌های علمی متفاوتی برای تشخیص استعداد در افراد به عمل می‌آید از جمله 1ـ ویژگی‌های سلامت جسمانی 2ـ پیکرسنجی 3ـ ویژگی‌های روانی ـ حرکتی(مهارتی) 4ـ ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی  و نهایتا ویژ‌گی‌های […]

ادامه خبر