دوره جامع فرآیند مدیریت باشگاه فوتبال

دوره جامع فرآیند مدیریت در باشگاه  فوتبال باتوجه به نیاز مبرم ساختار فوتبال ایران به مدیریت حرفه ای در فوتبال، برنامه ریزی شده است.

ادامه خبر