دوره ی سرپرستی تیم ورزشی

سرپرستی اساساً به مفهوم مدیریت خوب است . این تعریف بعضی از مفاهیم جانبی را نیز مانند استفاده منطقی و معقولانه از منابع, احیای منابع و حفظ منابع با ارزش را در بر میگیرد . تفاوت مدیریت با سرپرستی : حیطه وظایف مدیریت در برنامه ریزی,کنترل و نظارت خلاصه می شود در حالیکه وظیفه سرپرست غالباً اجرایی است

ادامه خبر