آموزش آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی (کیش تک)

در سطح بنگاه‌ها قلمرو مدیریت مالی از تامین کسب سود برای سرمایه گذاران و سهامداران گامی فراتر نهاده است و هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و اتخاذ تصمیمات بلندمدت و استراتژیک، جایگزین حداکثر نمودن سود، شده است. زیرا تداوم فعالیت واحدهای انتفاعی، بر کسب سود بالا و مقطعی، تقدم یافته است.

ادامه خبر