حقوق ورزشی

پردیس فناوری کیش،مشاوره متخصصین صنعت و مدیرت ،زیر گروه ورزش

SPORT LAW( حقوق ورزشی)

حقوق ورزشی پردیس فناوری کیش

 

SPORT LAW یکی از شاخه های جدید علم حقوق است که اختصاصاً به بررسی آثار حقوقی حوادث ناشی از فعالیتهای ورزش می‎پردازد.این مسایل می تواند مربوط به ورزشکار یا مدیر ورزشی باشد یا متسفانه مساله خشونت ورزشی.SPORT LAW شاخه ای جدید است که به بررسی مسایل حقوقی در انواع رشته های ورزشی می پردازد. در این مقاله سعی خواهیم کرد به بررسی ابعاد مختلف رشته حقوق ورزشی بپردازیم.

در این تعریف، منظور از حوادث ورزشی یا حوادث ناشی از فعالیتهای ورزشی، آن دسته از حـوادثی هستند که اولاً بطور اختصاصی در ورزش رخ می‎دهند و ثانیاً ایجاد حق می‎کنند.

پس تا هنگامی که واقعه ورزشی، به حقوق دیگران آسیبی نرساند و حقی برای کسی ایجاد نکند از شمول موضوع حقوق ورزشی خارج می‎باشد

بنـابراین، موضـوع حقـوق ورزشی هر « واقعه ورزشی» است که دارای اثر حقوقی باشد. یعنی هر رخداد ورزشی است که حقی را بوجود آورده باشد. به عبارت دیگر هر حادثه ورزشی که به نحوی به حقوق دیگران آسیب برساند در شمول موضوع این مسئله قرار می‎گیرد.

 

اهداف SPORT LAW چیست؟

آشنایی باوظایف واختیارات قانونی درورزش

آشنایی باجرائم وتخلفات ورزشی

آشنایی بامحدوده های قانونی فعالیت درورزش

آشنایی باپیامدهای حقوقی جرائم وتخلفات ورزشی

آشنایی باتدابیرضروری ولازم دررویدادهای ورزشی

ایجادمحیطی سالم،امن وبدون حادثه برای افرادفعال درورزش