میلاد حضرت عیسی(ع) وسال نو میلادی مبارک

May this new year

all your dreams become reality

and all of your efforts into excellent achievements

happy new year

امیدوارم که در این سال جدید

تمامی آرزوهایتان به حقیقت بپیوندند

و تمامی تلاش ها و کوشش هایتان

منجر به دستآورد های فوق العاده شوند